En / Ar
دانلود لوگو

برای سهولت در استفاده ، می توانید نسخه استاندارد لوگوی جایزه مصطفی را از زیر دانلود کنید





نسخه عمودی

Download



لوگو برای تمام پیش زمینه ها

Download



نشان لوگو

Download